Produkt dnia
Zestaw naklejek
Zestaw naklejek
29,70 zł 19,90 zł
szt.
PLANOMAX (II kwartał)
PLANOMAX (II kwartał)
47,00 zł 43,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin uczestnictwa w Konferencji

Regulamin uczestnictwa w Konferencji „Marta i Maria - uBOGAcONE między niewiastami”

Ożarów Mazowiecki, 25 kwietnia 2020 r.


§1. Definicje

a) Konferencja – Konferencja „Marta i Maria - uBOGAcONE między niewiastami”, która odbędzie się w dniu 25.04.2020 w Ożarowie Mazowieckim.

b) Organizator – KiM Katarzyna Marcinkowska, ul. Krasińskiego 20d/2, 05-270 Marki.

c) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która prawidłowo zarejestrowała się na Konferencję do dnia [data] roku oraz opłaciła uczestnictwo, o czym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, o ile nie była z tej opłaty zwolniona.

d) Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji o numerze 35 1140 2004 0000 3402 7480 6842 w banku mBank.

e) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż Użytkownik zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, dzięki której nabył prawo do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej – na życzenie Uczestnika - fakturą VAT.

f) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora, jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.

§2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konferencji jest:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które jest równoznaczne z zakupem biletu za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.ubogacona.pl i podaniem wymaganych danych osobowych wymienionych na tej stronie;

b) Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją, między innymi kosztów dojazdu na miejsce Konferencji i powrotu z niego.

Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu Opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji i rozliczenia

Opłata uczestnictwa w Konferencji wynosi 79 złotych brutto. Kwota ta uwzględnia podatek VAT (23%). Przy zapisie do 15 lutego promocyjna opłata wynosi 65 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo, materiały, obiad oraz kawa i ciastka w przerwie kawowej.

Opłata uczestnictwa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów: dojazdów, ewentualnych noclegów.

Sprzedaż uczestnictwa trwa od 13.01.2020 r. do wyczerpania puli biletów, ale nie dłużej niż do 20.04.2020.

Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie https://sklep.ubogacona.pl.

Organizator przewiduje następujące formy rozliczeń:

a) Wpłatę na Konto bankowe Organizatora, po dokonaniu zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.ubogacona.pl;

b) Za pomocą tradycyjnego przelewu bądź „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU, po dokonaniu zakupu biletu za pośrednictwem struny internetowej www.sklep.ubogacona.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa w formie bonu opiewającego na kwotę równą wysokości Opłaty, należy wysłać mailem na adres kasia@ubogacona.pl Organizator nie dokonuje zwrotów Opłaty w innej formie. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia Konferencji pozostało mniej niż 7 dni kalendarzowych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu tej wpłaty w formie elektronicznego bonu uprawniającego do dokonania zakupów w sklepie internetowym Serce Kobiety na adres e-mail Uczestnika w terminie do 7 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora.


§4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.


§5. Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

W trakcie Konferencji Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) przebiegu Konferencji.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.

Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: pomoc@sercekobiety.pl.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub w inny sposób utracone podczas Konferencji.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl