Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin uczestnictwa w Konferencji

Regulamin uczestnictwa w Konferencji „Marta i Maria - uBOGAcONE między niewiastami”

Ożarów Mazowiecki, 25 kwietnia 2020 r.


§1. Definicje

a) Konferencja – Konferencja „Marta i Maria - uBOGAcONE między niewiastami”, która odbędzie się w dniu 25.04.2020 w Ożarowie Mazowieckim.

b) Organizator – KiM Katarzyna Marcinkowska, ul. Krasińskiego 20d/2, 05-270 Marki.

c) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która prawidłowo zarejestrowała się na Konferencję do dnia [data] roku oraz opłaciła uczestnictwo, o czym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, o ile nie była z tej opłaty zwolniona.

d) Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji o numerze 35 1140 2004 0000 3402 7480 6842 w banku mBank.

e) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż Użytkownik zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, dzięki której nabył prawo do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej – na życzenie Uczestnika - fakturą VAT.

f) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora, jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.

§2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konferencji jest:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które jest równoznaczne z zakupem biletu za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.ubogacona.pl i podaniem wymaganych danych osobowych wymienionych na tej stronie;

b) Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją, między innymi kosztów dojazdu na miejsce Konferencji i powrotu z niego.

Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu Opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji i rozliczenia

Opłata uczestnictwa w Konferencji wynosi 79 złotych brutto. Kwota ta uwzględnia podatek VAT (23%). Przy zapisie do 15 lutego promocyjna opłata wynosi 65 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo, materiały, obiad oraz kawa i ciastka w przerwie kawowej.

Opłata uczestnictwa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów: dojazdów, ewentualnych noclegów.

Sprzedaż uczestnictwa trwa od 13.01.2020 r. do wyczerpania puli biletów, ale nie dłużej niż do 20.04.2020.

Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie https://sklep.ubogacona.pl.

Organizator przewiduje następujące formy rozliczeń:

a) Wpłatę na Konto bankowe Organizatora, po dokonaniu zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.ubogacona.pl;

b) Za pomocą tradycyjnego przelewu bądź „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU, po dokonaniu zakupu biletu za pośrednictwem struny internetowej www.sklep.ubogacona.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa w formie bonu opiewającego na kwotę równą wysokości Opłaty, należy wysłać mailem na adres kasia@ubogacona.pl Organizator nie dokonuje zwrotów Opłaty w innej formie. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia Konferencji pozostało mniej niż 7 dni kalendarzowych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu tej wpłaty w formie elektronicznego bonu uprawniającego do dokonania zakupów w sklepie internetowym Serce Kobiety na adres e-mail Uczestnika w terminie do 7 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora.


§4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.


§5. Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

W trakcie Konferencji Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) przebiegu Konferencji.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.

Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: pomoc@sercekobiety.pl.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub w inny sposób utracone podczas Konferencji.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl